Prin continuarea folosirii acestui site, declar că sunt de acord ca Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii / Fondul de Garantare a Creditului Rural / Fondul Român de Contragarantare să fie autorizat, prin structurile sale, să proceseze datele mele în cererea pentru înregistrarea IMM în Programul Naţional IMM Invest România.

FNGCIMM SA IFN, FGCR IFN SA și FRC SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Folosim cookie-uri în scopul personalizării conținutului, analizei traficului și analizei informațiilor privind modul în care folosiți website-ul nostru. În cazul în care doriți să continuați navigarea pe website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Prelucrarea acestor date este necesară pentru inițierea relației de afaceri cu dumneavoastră și pentru respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate. Pentru mai multe informații privind modul în care prelucrăm datele cu caracter personal vă invităm să accesați:

https://www.fngcimm.ro/info/politica-de-utilizare-a-cookieurilor
https://www.fngcimm.ro/info/date-cu-caracter-personal
http://www.fgcr.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri
http://www.fgcr.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
https://contragarantare.ro/politica-de-cookie/
https://contragarantare.ro/regulament-general-de-protectia-datelor/
Pentru evitarea diverselor probleme tehnice vă sugerăm să evitați la înscrierea în portalul www.imminvest.ro utilizarea unor adrese de e-mail aferente domeniilor YAHOO.* şi FREEMAIL.HU. Ulterior înscrierii, verificați primirea răspunsurilor și în folderele SPAM sau Junk. Termenul orientativ de răspuns este de 48 de ore. Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică vă rugăm să ne semnalați aspectele sesizate, în funcție de fondul de garantare selectat, respective la adresa imminvest@fngcimm.ro în cazul în care ați selectat FNGCIMM, agroinvest@fgcr.ro dacă ați selectat Fondul de Garantare a Creditului Rural sau la adresa innovation@contragarantare.ro dacă ați selectat Fondul Ramân de Contragarantare.
Schema de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS 2023

Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra UCRAINEI, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 modificata prin OUG 180/2022, schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS 2023 şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi.

În cazul în care finanțările acordate în cadrul programelor autorizate conform Cadrului temporar Covid-19 s-au bazat pe estimarea unor valori rezultate din nevoile de lichidităţi ale societăților, beneficiarii care au accesat IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv prin AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în contextul pandemiei Covid 19, nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor, cu excepția cazului în care o fracție din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanțare.

Caracteristicile generale ale Schemei de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS

 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea împrumutului.
 • Valorile maxime ale creditelor
  • 5 milioane pentru capital de lucru
  • 10 milioane lei pentru proiectele de investiții
 • Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.
 • Valoarea maximă a finanțărilor acordate beneficiarilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr nu poate depăși 10.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru.
 • Pentru creditele de investiții, la solicitarea beneficiarilor se poate acorda o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului.
 • Valoarea granturilor se situează în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.
 • Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de:
  • 2.000.000 Euro/întreprindere/UAT
  • 250.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare
  • 300.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.
 • Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și investițiilor sunt subvenționate 100% pe o perioadă de 12 luni de către Ministerul Finanțelor, cu excepția celor acordate beneficiarilor componentei AGRO IMM INVEST.

Componenta IMM INVEST ROMÂNIA este destinată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-urilor. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlaltor componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, RURAL INVEST.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-uri.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. pentru creditele de investiții:achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe inclusiv TVA; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licențe programe/brevete inclusiv TVA; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură inclusiv TVA: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție inclusiv TVA;
 2. pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.
  Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în care, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;
 3. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO IMM INVESTINVEST este dedicată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat AGRO IMM INVEST este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea 36/1991/Legea 566/2004), grupurile de producători recunoscute conform OG 37/ 2005.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Pentru componenta AGRO IMM INVEST, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM INVEST ROMÂNIA, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, pentru următoarele obiective: încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție; reconversia de la intermediere la producție; digitalizarea activității; alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. achiziția de echipamente și utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 2. achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției inclusiv TVA;
 3. achiziția de echipamente inclusiv TVA, softuri inclusiv TVA, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv TVA, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 4. achiziția de echipamente inclusiv TVA în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare inclusiv TVA, stații de biogaz inclusiv TVA, stații de reciclare inclusiv TVA;
 5. finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care dețin/nu dețin propriile lanțuri de distribuție și pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;
 6. cheltuielile de refinanțare a altor credite de investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta GARANT CONSTRUCTare ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale, prin FNGCIMM și FRC, de până 90% din valoarea finanțărilor. Programul este destinat proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și UAT-uri, cu două subcomponente:

 1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-upuri;
 2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială;
 2. construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții: a) construcții și instalații — cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului; b) cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități; c) cheltuieli de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială — se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi;
 3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții;
 4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții și cheltuieli executare lucrări aferente activităților de construcții, combustibil, energie și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții;
 6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcții.

Pentru mai multe informații privind schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT vizitați site-ul www.fngcimm.ro, respectiv www.fgcr.ro sau www.frc.ro.

Înscrierea în oricare dintre componentele IMM INVEST PLUS:

 1. Descărcați declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (declarația IMM)
 2. Completați declarația IMM sau după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
 3. Încărcați în aplicație declarația, semnată electronic cu certificat digital sau semnată olograf și apoi scanată în format PDF.

Descarcă declarația IMM (docx)
Descarcă declarație privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar (docx)
Descarcă Instrucțiuni completare declarație IMM (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2019 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2019 (pdf)
Descarcă ghidul IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul AGRO IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul IMMPROD (pdf)
Descarcă ghidul GARANT CONSTRUCT (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente AGRO IMM (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente GARANT CONSTRUCT (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente IMM INVEST ROMANIA (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente IMM PROD (pdf)